Lönesättning i dotterbolag

Löneläget i Frankrike är för ledningsgruppen och de flesta andra nyckelpersoner vanligen högre än för motsvarande befattning i det nordiska moderbolaget. En konsekvens av detta är att många dotterbolagschefer ligger på en högre ersättningsnivå än den nordiska chef han/hon rapporterar till. Övriga personer i ledningsgruppen ligger också ofta på en relativt hög nivå.

Några faktorer som påverkar ersättningen i en viss befattning är givetvis ansvarets storlek i belopp, antal underställda, organisationens komplexitet, företagets storlek, belägenhet och bransch, personens språkkunskaper, utbildningsbakgrund, ålder och antal år i bolaget, samt uppnådda resultat.

En ofta förbisedd faktor är att dotterbolag, även mindre, definitionsmässigt alltid utgör en del av en internationell organisation. Detta drar upp ersättningsnivåerna jämfört med ett helfranskt företag av samma storlek, där inga krav ställs på språkkunskaper och anpassningsförmåga till en internationell företagskultur.

Vi har god överblick över vad som kan vara rimliga ramar för en marknadsmässig ersättning till en given befattning. Behöver ni vägledning gällande lämpliga ersättningsnivåer bidrar vi gärna med vår expertis.